Επιτυχής ολοκλήρωση αναπτυξιακού προγράμματος


Πιστοποιείται η ολοκλήρωση, η οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΤΣΟΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΤΣΟΚΟΥ Γ. ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ο.Ε με δ.τ. ΣΤΑΝΗ», που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 με την Α.Π.93296/8165/Π06/5/00283/Ε/Ν.3299/04/09.11.2010 απόφαση του Γ.Γ.Π.Σ.Ε, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αφορά την επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδας παραγωγής γιαρτιού στη θέση Σκατοράχη» του Δ.Δ. Βασιλικoύ του Δήμου Χαλκίδας της Π.Ε. Ευβοίας.

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017